هنر نهایی

رویای در مورد هنر نماد چیزهایی در مورد خودمان است که ما دوست داریم متوجه. این می تواند دستاوردها، کالاهای مادی و یا منابع از شما به احساس خوب در مورد و یا می خواهید دیگران آگاه باشند. رویای در مورد هنر بومی آمریکا نماد چیزهایی در مورد شما که شما متوجه و هرگز می خواهید به سازش در هر راه. چیزهایی در مورد شما که شما را افتخار و یا مهم به اندازه کافی برای هرگز تغییر.