قطب شمال

رویای در مورد قطب شمال نماد چالش های عظیم و یا مشکلات است که شما در بیداری زندگی پایدار است. شما ممکن است با یک مشکل مواجه است که کاملا نابخشودنی است و یا نیاز به کمال مطلق. وضعیتی که احساس وحشتناکی داره شما می توانید احساس انزوا و تنهایی.