قطب شمال

اگر خودتان را در قطب شمال ببینید، نماد احساسات پنهان است. این احتمال وجود دارد که شما احساس بی لیست و یخی. مطمئن شوید که شما تنها نیستید و با افراد اطراف خود ارتباط برقرار کنید. شما باید به دیگران بستگی دارد، چرا که اگر شما به آنها اعتماد نمی کنید شما رنج و احساس تنهایی را نگه دارید.