مشترک

هنگامی که شما می بینید و یا احساس مفاصل خود را در یک رویا, سپس چنین رویایی نشان می دهد مناسب شما. رویا همچنین می تواند یک پیشنهاد برای شروع کار با کسانی که در اطراف آن. شايد نيازي به کار گروهي باشه اگر شما در حال مبارزه با مفاصل خود را در یک رویا, سپس آن را نشان می دهد چیزهایی که نمی رفتن به عنوان برنامه ریزی شده. شايد کنترلت رو از دست دادي