هنرمند

هنگامی که شما رویای هنرمند بودن و نقاشی برخی از تصاویر است که نماد چگونه خلاق و شهودی شما به عنوان یک فرد هستند. این رویا نشان می دهد یک ویژگی از خلق و خوی خود را. مطمئن شوید که شما در حال نقاشی، به عنوان این تصویر نشان دهنده سمت فعلی زندگی خود را.