هنرمندان

رویا در مورد یک هنرمند نماد جنبه ای از خودتان است که خلاق، اصلی، و یا انجام کارهای مختلف است. بازتابی از شما یا کسی که ایده های اصلی دارد. یک هنرمند همچنین می تواند نمایندگی از برون گرایی باشد. متوجه شدن شما قادر به انجام هر کاری که می خواهید. یک هنرمند می تواند نشانه ای باشد که شما هوس شناخت یا توجه می کنید. شما ممکن است ایده ها، نظرات و یا دستاوردهایی که شما می خواهید هشدار دیگری داشته باشد. یک هنرمند همچنین می تواند نمایندگی از اقدامات نمادین یا ضمنی، که شما می خواهید آن را با شناسایی. منفی, یک هنرمند در یک رویا می تواند به خستگی خلاق اشاره. متناوبا, یک هنرمند ممکن است علاقه خود را به نقاشی منعکس, نقاشی, و یا هنر دیگر. مثال: یک دختر جوان رویای یک زن مسن تر را داشت که به او یاد می داد چگونه نقاشی کند. در زندگی واقعی، او شده است تجدید علاقه خود را به نقاشی. نقاش زن مسن تر نشان دهنده تجربه قبلی خود را در هنر است که انگیزه او را به راه اندازی مجدد نقاشی و بهبود مهارت های خود را. مثال 2: مردی رویای یک هنرمند آهسته را داشت که فکر می کرد باید با آن صبور باشد.