آرتریت

هنگامی که شما رویای رنج می برند از آرتریت به این معنی است که آنها در مشکلات زمانی که آن را به دستیابی به وظایف خود می آید. شاید برخی از موانع آنها در برخورد با کسب و کار خود را مواجه وجود دارد… یا شاید قصدی نداشته باشید، چون از کاری که انجام می دهید خوشش نمیاد. آنچه شما باید انجام دهید این است که سعی کنید به تمرکز من و حرکت در به جای شکایت در مورد آن.