درخت زندگی

رویا در مورد درخت زندگی نماد یک وضعیت است که نابخشودنی است و نیاز به پایبندی اخلاقی کل. موقعیت های دشوار در زندگی است که به شما اجازه می دهد تا انتخاب، اما همیشه ارائه امکان وسوسه و یا شکست. درخت زندگی کاملا نماد زندگی است که در آن، مانند درخت، زندگی همیشه با گزینه خوب یا بد دشوار است.