درخت خانواده

رویای در مورد یک درخت خانواده نماد احساسات در مورد چگونه جالب است برای دیدن تمام تجربه های مختلف شما تا به حال تبدیل شدن به آنچه شما امروز. تمام تجربه های گذشته خود را گرد هم می آیند به شکل یک تجربه جدید. متناوبا, یک درخت خانواده می تواند بینش نشان می دهد که چگونه تمام تجارب گذشته خود را مسئول یک مشکل شما امروز. درک کنید که در آن شما اشتباه رفت.