پروژه ها

رویای نور افکن نماد نگرانی با توجه به یک مسئله است. همه توجه شما تنها یک هدف است. جلب توجه همه به یک فرد یا وضعیت. رویای داشتن یک نور افکن بر روی شما نماد احساسات بودن مرکز توجه است. همه دارن متوجه ميشن که دارن چي ميگن يا چيکار ميکنن مثال: مردی رویای خاموش کردن چراغ ها و سپس راه رفتن در امتداد یک نقطه نور و روشن کردن آن را داشت. در زندگی واقعی او متوقف شده بود نگاه کردن به گزینه های شغلی ممکن است و در بر داشت یک زمینه خاص است که او می خواست به تمرکز تمام توجه خود را بر روی.