جاشوا درخت، یوکا brevifolia

داشتن تعامل با یک درخت جاشوا، پیدا کردن آن و یا دیدن یک درخت یوشع، در هنگام خواب، یک پیام مهم در مورد معنویت برتر است. همچنین، درخت جاشوا می ایستد به عنوان یک عمان برای خلوص و دستاورد طبیعی است. همچنین دارای معنای نمادین قدرت و کنترل شخصی است. این نشان می دهد قدرت و شجاعت در زندگی رویاپرداز است.