درخت سیب

رویای در مورد درخت سیب نماد تاثیر بسیار قدرتمند سالم در زندگی شما. یادآوری مداوم نیاز به بهتر از شما و یا بهبود خودتان. یک فرد یا وضعیتی که همیشه به شما می گوید که جا برای بهبود وجود دارد. تاثیر سالم است که بی دریغ است، که هرگز از بین نمی رود. منفی, درخت سیب می تواند یک فرد و یا وضعیت است که به طور مداوم نق زدن و یا خجالت شما را به نیاز به بهبود نشان می دهد. همیشه احساس می کنید که شما به اندازه کافی خوب نیست و یا که همیشه چیز دیگری شما نیاز به بهبود وجود دارد. احساس می کنم که بسیاری از نفوذ سالم وجود دارد.