درخت گلابی

رویای در مورد درخت گلابی نماد حس دائمی مسئولیت است. وضعیتی که باعث می شود شما احساس مسئولیت در تمام مدت و یا نگه می دارد شما انگیزه برای ماندن مسئول. مثال: یک زن رویای رشد یک درخت گلابی را داشت. در بیدار شدن از زندگی، بیماری از انجام بود باید جدی در مورد سلامت خود را در همه زمان ها.