درختان

به رویای درختان سبز و زیبا، آن را به رشد، خواسته ها و فرصت های جدید مشخص شده است. درختان نماد قدرت و تعادل است که قادر به حفظ آن است. شاید در این نقطه از زندگی شما در حال تلاش برای پیدا کردن که شما هستند. در نظر بگیرید که چگونه دشوار بود برای صعود، به عنوان دشواری رسیدن به نقطه ای که آن را نشان می دهد. اگر درختی را دیدید که سقوط کرد یا به زور نابود شد، پس به این معنی است که کنترل زندگی خود را از دست داده ای. اگر شما قطع درخت ، سپس آن را به معنی قدرت و قدرت بی فایده شما سرمایه گذاری کرده اند.