کویکریسم، جامعه مذهبی دوستان

رویاپردازی و دیدن یک کویکر نماد مبهم از رویاها است. رویای این می تواند نماد محکومیت و اعتقادات معنوی خود را. همچنین نشان دهنده صلح و آرامش است. رویای خودتان بودن کویکر نشان می دهد که شما به دنبال کمی آرامش. شما باید بیشتر متکی به خود.