آبس

رویای آبسه نماد مشکلی است که انباشته شده است. شما حتی لازم نیست که اقدام و یا هر چیزی را در باز.