درختان سبز

رویای در مورد درخت سبز نماد منطقه ای از زندگی خود را که هرگز متوقف می شود. مثبت, آن را منعکس کننده روابط و یا موقعیت است که می تواند مورد استناد هر زمان که آن اتفاق می افتد. ناتوانی در از دست دادن. منفی, درخت سبز منعکس کننده یک مسئله است که زنده می ماند تمام تلاش برای لغو آن.