می خواهید

رویایی که گم شده است (میل) نماد احساسات ناتوان بودن است. ناامیدی. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات قدرتمند از حسادت و یا خجالت. احساس خصوصي منفی, احساس است که از دست رفته نماد احساس ناباوری است که شما هرگز می توانید چیزی جدید داشته باشد. مشکل رها کردن. احساس نیاز به چیزی است که ممکن است که شما را از پیشرفت جلوگیری می کند.