لوزه ها

رویای نیاز به لوزه های خود را نماد یک روش ناخوشایند و یا نفرت انگیز از رفع یک مشکل است. برای مراقبت در مورد هر چیزی که دوست دارید برای تعمیر و یا بازگرداندن چیزی. تعهدی که باید انجام بدی احساس درستی نداره مثال: یک دختر خواب دیدم که او گفت که او باید به لوزه. در زندگی واقعی دوست پسر سابق خود را تنها با او دوست خواهد بود اگر او رابطه جنسی با او. اون از اين خوشش نمي اومد لوزه نیاز به حذف نشان دهنده تعهد ناخوشایند از نیاز به دادن رابطه جنسی به سابق به منظور رفع مشکل نداشتن آن را در زندگی خود را.