پنج نفری

برای دیدن پنج نفری، هنگامی که شما در حال رویا، نشانه کنجکاو از رویای خود را است. این نشانه نشان می دهد حواس پنج: بینایی, بوی, طعم, شنوایی و لمس. این نیز می تواند نماد انسان ضروری و اساسی است. متناوبا, آن را نشان دهنده ارتباط بین زنانه و مردانه.