مگس میوه

رویا در مورد مگس میوه نماد یک بدون هیچ مشکلی است که شما را با انجام دقیقا همان چیزی که شما نمی خواهید خسته. احساس ناراحتی که چیزی یا کسی خواهد شد انتخاب هر چیزی به جز آنچه که آنها واقعا می خواهند.