همجنسگرایان

رویای همجنس گرایان نماد این است که شما یا فرد دیگری که احساس خوبی انجام کاری که می دانند اشتباه یا عجیب است. مثبت, همجنسگرایان می توانند یک نگرش راحت به اکتشاف تابو نشان می دهد و یا اهمیت نمی دهد چه مردم دیگر در مورد چیزی که آنها انجام می دهند توسط دیگران به عنوان متفاوت دیده می شود. منفی, همجنسگرایان می توانند خود آگاهی لذت بردن از چیزی خطرناک و یا دشوار برای بخشش منعکس. خود آگاهی از خود لذت بردن از انجام کاری است که می تواند با عواقب آمده است. رویای نگرانی است که کسی فکر می کنم همجنسگرا خود را می تواند اضطراب در مورد مردم فکر می کنم چیزی اشتباه با شما وجود دارد. شما همچنین می توانید بسیار خودآگاه. مثال: یک مرد خواب حلق آویز در اطراف مردان همجنسگرا. در زندگی واقعی او آگاه بود از آنچه مردم دیگر در مورد او مصرف یک داروی توهم زا به نام ayahuasca در عقب نشینی معنوی او لذت می برد.