مردم شرور

برای رویا است که کسی بد نماد جنبه منفی از شخصیت خود را. الگوهای اندیشه منفی و یا موقعیت در زندگی شما. این ممکن است ترس ها، خواسته ها، نفرت، خشم، حسادت، و یا گناه شما نیاز به مواجه شدن با منعکس کننده. متناوبا, یک فرد بد ممکن است نیت بیمار خود را به فرد دیگری منعکس.