رانونکولوس، دکمه طلا

دکمه های طلا در یک رویا با خاطرات مثبت از گذشته همراه است. دکمه ها همچنین می تواند نیاز به شیرینی و لذت در زندگی خود را نشان می دهد.