خزیدن

به رویای دیدن خود را خزیدن، نشان می دهد نگرش خود را از مراقبت در هنگام گرفتن آنچه شما می خواهید. از سوی دیگر ، رویا می تواند نشان دهد که چگونه شما فروتن خود را در مقابل دیگران ، و یا فقط برای خودتان ، شاید ، چیزهایی که شما باور نمی کنید شما می توانید به دست آوردن وجود دارد. اگر شما دیدید که شخص دیگری به شما خزیدن، پس چنین رویایی رویکرد خود را به دیگران نشان می دهد. شاید رویا نشان می دهد که شما بیشتر بخشنده با دیگران.