آبس

رویای داشتن آبسه، آن را به شما یادآوری می کند که چیزی است که باید نشان داده شود وجود دارد. رویای آبسه توضیح می دهد که چیزهایی هستند که به طور کامل در معرض وجود دارد. شاید شما، اهداف خود را هنوز برآورده نشده است. لطفا به زخم ها نگاه کن