شکاف ها

رویای یک اسلات نماد شما و یا شخص دیگری است که احساس خوب تنبل بودن. این ممکن است احساسات خود را در مورد کسی که شما احساس می کنید یک متخصص در اجتناب از هر گونه کار سخت است. بودن در حفظ یک حالت منفعل.