ناخن پا

رویای در مورد ناخن پا نماد تعیین اعتماد به نفس بر اساس مناطقی از زندگی خود را که به راحتی توسط دیگران متوجه نمی شود. چیزهایی که به طور خاص به آن افتخار می کنید. بازتابی از اینکه چگونه می دانید چگونه بدون نمایش آن ارزشمند باشید. ناخن پا می تواند نماد درک خود در مورد چگونه ماهر، با استعداد، باهوش، قدرتمند و یا غنی شما احساس می شود. رویای نقاشی ناخن پا خود را نماد احساس خوب به متوجه نقاط قوت خود و یا چیزهایی که شما در مورد امن هستند. حس قوی اعتماد به نفس است که شما بیش از حد خوب به پایین آوردن خود را در راه هایی که دیگران انجام می دهند. احساس می کنم شما نمی توانید آن را از دست بدهند. منفی, نقاشی ناخن پا خود را می تواند غرور نشان می دهد, غرور و یا احساس به عنوان اگر شما بهتر از افراد دیگر. رویای داشتن ناخن های بلند می تواند نشان دهنده غفلت از نقاط قوت خود را. رها کردن. نشانه ای که شما به عنوان انگیزه و یا متمرکز به عنوان شما می تواند باشد. رویای برش ناخن پا نماد نگهداری و یا حفاظت از جنبه بیمه از زندگی خود را. مطمئن شوید که منطقه ای از زندگی خود را که شما کاملا اعتماد به نفس در مورد امن باقی می ماند. مطمئن شوید که شهرت، مهارت ها، یا منابع شما کاهش نمی یابد. اطمینان حاصل کنید که دیگران هرگز نقص خود را نمی بینند.