دلتای آسا

اگر شما در حال لغزش دست به یک رویا, که رویا نشان می دهد آزادی در زندگی بیداری خود را. رویا نیز نمادی از سرنوشت است که زندگی برای شما آماده شده است. شاید، شما کسی که اعتماد زیادی در چیزهایی که ثروت آماده شده است.