بال

در رویای داشتن بال، به این معنی است که شما یک فرد بسیار خالص و حساس است. همچنین این رویا نشان می دهد که شما می خواهید برای محافظت از بالا برای جلوگیری از موقعیت های استرس زا در زندگی خود را. معنی دیگر ممکن است آنچه شما در حال تلاش برای پرواز با این بال از وضعیت منفی و دشوار است. اگر شما بال پرنده را در رویای خود را ببینید, سپس این یادداشت است که شما می خواهید به زندگی رایگان بدون هیچ گونه محدودیت.