بال

رویای در مورد بادبادک نماد منطقه ای از زندگی خود را که در آن شما حمل بار از شرایط و یا مداوم در تلاش برای ماندن در بالای چیزی. انجام هر کاری که می توانید برای مثبت ماندن، موفق ماندن، یا در کنترل. شما ممکن است با موجی از موفقیت، شانس و یا قدرت مواجه و نمی خواهید آن را از دست بدهند. بادبادک نشان می دهد جاه طلبی های بزرگ و اهداف به عنوان شما سعی می کنید به ماندن پایدار و یا به خوبی تاسیس شده است. نگرش مداوم با چالش هایی که می تواند در پایان پاداش. بادبادک همچنین می تواند نشانه ای است که شما می خواهید به مشکل رایگان, در حال گرفتن نقش مسئولیت و یا سعی کنید به مستقل تر.