آسفالت

رویای در مورد آسفالت نماد درک روشن و یا درک از یک وضعیت است. نگران نباش. یک مسیر روشن به اهداف خود را. در بالای زمین جامد و یا احساس است که منطقه ای از زندگی خود را برای همیشه تسهیل شده است.