کلم

رویا ، که در آن شما خوردن کلم ، به شما نشان می دهد توجه بر روی چیزهای اصلی در زندگی خود را به جای تمرکز بر روی چیزهای کوچکتر. سعی کنید به زندگی و شکوفایی در حالی که لذت بردن از آن.