آسفیکسی

اگر شما در یک رویا خفه, سپس نماد برخی از وضعیت و یا جنبه شما دشوار برای تایید پیدا کنید. رویا همچنین می تواند ناتوانی خود را برای نشان دادن آنچه شما واقعا فکر می کنم نشان می دهد, به خصوص اگر شما قرار دادن بر روی مواد غذایی. اگر کسی سعی کرده است شما را خفه کند، پس به این معنی است که شما در تلاش برای نشان دادن احساسات مختلف مانند سرخوردگی، محبت و نگرانی. شاید کسی در زندگی شما در تلاش است به شما فشار، بنابراین شما احساس می کنید که شما نمی توانید تنفس به طور معمول. اگر شما کسی هستید که فرد دیگر را خفه می کرد، پس او خشم خود را از یک نفر به طور خاص نشان می دهد. این احتمال وجود دارد که ذهن سابلیمینال شما به شما کمک می کند تا دهان خود را بسته نگه دارید و چیزهای خاصی را به افراد خاص نمی گویند. محرک داخلی، مانند شروع واقعی می تواند شما را از خواب بیدار، در این مورد رویا هیچ معنی در همه.