تبرئه

رویای تبرئه شدن از جرم نماد یک وضعیت یا مشکل است که شما دیگر احساس مسئولیت نمی کنید. شما ممکن است احساس توجیه. تبرئه شدن در یک رویا نیز می تواند بازنمایی احساسات بخشش باشد.