آسیا

رویای در مورد آسیا نماد موقعیت در زندگی خود را که غیر طبیعی, غیر معمول, و یا که شما درک به ~عقب~. نشانه ای که شما ممکن است نیاز به تنظیم به یک وضعیت و یا تجربه شوک فرهنگ. در نظر بگیرید کشور خاص شما در هستند و کلیشه هایی که می تواند با آن حتی بیشتر معنی دار مرتبط است.