آسیا

هنگامی که شما رویای آسیا, به این معنی است که شما باید در یک محیط خاص سازگار. این رویا نشان دهنده چگونه و در آن شما باید برای تنظیم در هنگام مقابله با در شرایط مختلف. اگر شما در حال حاضر برنامه ای برای رفتن به آسیا, این رویا نشان دهنده پیش بینی این سفر. اگر شما رویای دیدن یک مرد آسیایی و یا زنان نماد طرف کشف نشده خود را. وقتی فرد آسیایی را می بینید که پیر است، به معنای هوش و پیچیدگی است.