پناهندگی

رویای بودن در یک خانه دیوانه نماد احساسات بی کفایت یا بی اهمیت بودن است. شما ممکن است احساس نژادپرستی، شرم و یا چگونه مردم احترام به ما از دست داده اند. شما ممکن است یک اشتباه بزرگ است که دیگران را تایید نمی کنند. شما همچنین ممکن است احساس چپ، کنار گذاشته شده، و نادیده گرفته شده است. رویای درمان توسط یک دکتر در پناهندگی می تواند نشان دهنده یک مشکل در تغییر عادات و یا اعتقادات. رویای فرار از پناهندگی می تواند نشان دهنده احساسات در مورد شانس دوم و یا چشم انداز جدید از زندگی است. شما ممکن است از یک راه برای دوباره احترام و یا بازگرداندن شهرت خود را فکر کرده اند.