پناهندگی

رویای بودن در پناهندگی، پیش بینی در مورد وضعیت ناامید و سرخورده از ذهن شما. شاید شما به دنبال حمایت در اطراف شما. رویا نشان می دهد که شما بیرون بروید و به دنبال کمک از دیگران, در غیر این صورت شما قادر به دوباره آرامش ذهن.