آسم

اگر شما رویای که شما از آسم یا خفگی رنج می برند و / یا برخی از مشکلات با تنفس و / یا تنفس و سپس رویا نشان می دهد تغییر پذیری و محیط اطراف ناامن است. این رویا می خواهد به شما نشان می دهد که شما احساس تنش و استرس در اطراف شما. شما قادر به تمرکز بر روی چیزهای مهم و احساس خارج از کنترل نیست.