غرش

رویا با غرش نماد شما و یا یک فرد دیگر است که در حال ساخت یک ژست کنترل، پرخاشگری و یا سلطه. باعث شد اون بدونه ~رئيس کي ه~ غرش همچنین می تواند نمایندگی از طغیان خشم.