خر یا خر، الاغ، جگ، جریکو

هنگامی که شما رویای الاغ آن را نماد عدم درک. این رویا نشانه ای از آمدن تحریکات است. هنگامی که شما رویای خر است که حمل bales آن را نشان دهنده آنچه شما در زندگی شخصی و حرفه ای به دست آوردن. این رویا نشان می دهد که همه چیز شما می خواستم برای تبدیل شدن به در دسترس است. اگر شما می خواهید برای دانستن بیشتر در مورد این رویا، لطفا به معنای خر نیز ببینید.