رولت روسی

رویای در مورد بازی رولت روسی نماد فرصت شما در حال گرفتن با عواقب دائمی است. دانستن این که شما هرگز آنچه شما می خواهید هرگز دوباره اگر شما در مورد چیزی اشتباه است.