تبرئه

اگر شما خودتان را ببینید که شما از جرم است که نشان می دهد که شما باید مراقب باشید اگر شما مایل به سرمایه گذاری در خرید چیزی بسیار ارزشمند به عنوان یک ملک تبرئه شده است. هنگامی که شما رویای دیگران در حال تبرئه, به این معنی است که همکاران خود و یا همراهان خود را کار و زندگی خود را بسیار آسان تر به طول می انجامد.