آب پاش

اگر شما رویای دیدن یک ذره, چنین رویایی نماد آغاز جدید. چه شده است در حال رشد برای مدتی در حال حاضر به شما نتایج شما انتظار می دهد.