آب پاش

رویای در مورد سوت چمن نماد تمایل به جلوگیری از از دست دادن و یا اجتناب از هشدار در صورت از دست دادن. چیزی که شما در حال انجام برای حفظ ظاهر، برداشت خوب و یا اندازه گیری از موفقیت خود را. متوجه شدن برنده شدن مهم نيست چي باشه