آب پاش

رویای دانه دار، نشان دهنده لذت و شادی است. رویا نشان می دهد توانایی خود را به همه چیز بدتر به دنبال خوب است. بارانی نیز نماد گرفتن به خوبی و شفا شما قادر به رسیدن به.