کباب کردن

رویای در مورد کباب نماد احساسات دلپذیر است که برخی از بخشی از زندگی خود را هرگز یک مشکل جدید خواهد بود. راحتی، در خانه و رضایت.