کباب کردن

برای دیدن و یا خوردن گوشت کباب به عنوان رویا با نماد مهم به رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای ملانخویی از خانه، خیانت، و / یا اسرار.