سارق

رویا ، که در آن شما می بینید دزد و یا شما دزد ، سپس چنین رویایی پیش بینی در مورد سرخوردگی شما از رنج می برند. احساس خستگی میکنی رویا همچنین می تواند تمایل بودن خود را بسیار خوب به دیگران نشان می دهد. شاید رویا نشان می دهد که شما دفاع از خود را به جای اینکه بیش از حد خوب برای دیگران.